โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)


โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(อาชีพสานตะกร้าหวายเทียมให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ)
มหาวิทยาวัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ