โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) นวัตกรรมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง


โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) นวัตกรรมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพร ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ