โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 25665 กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่ากูบ นำโดย นายสุพล  เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ
ได้ดำเนินโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้อบรม จำนวน 60 คน