โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อดิน ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่ากูบ นำโดย นายสุพล  เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ
 ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบในบ่อดิน ประจำปีงบประมาณ 2565