โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ปี 2565 


อบต.ท่ากูบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ชัยภูมิ ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ปี 2565 
ราย นายกันยา  อารีแจ่ม  บ้านเลขที่  7  หมู่ที่  8  ตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ