จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 90 วันอันตราย ฆ่ายุงลาย ตยพร้อมกัน ประสานพลัง ร่วมใจ ต้านภัย ไข้เลือดออก


จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 90 วันอันตราย
ฆ่ายุงลาย ตยพร้อมกัน ประสานพลัง ร่วมใจ ต้านภัย ไข้เลือดออก