โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ