คำสั่ง


ที่ 31/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ที่ 314/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ที่ 447/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ที่ 5/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ที่ 15/2561 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ที่ 313/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ที่ 228/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง ที่ 210/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2)
คำสั่งที่ 244/2562ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
คำสั่งเลขที่ 243/2562 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 67/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลาดุก บ้านวังอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 66/2562 เรื่องผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางรำไพ-บ้านนายชาตรี บ้านซับน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 65/2562 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2(ซอยตะเคียน)บ้านซับสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 64/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทา ฤทธิ์จรูญ บ้านซับสายออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 63/2562เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านผู้ช่วยลำดวน - โรงสูบน้ำประปา บ้านโนนสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 62/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วยโจ้ บ้านท่าชวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 61/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายติ๋มบ้านวังจอนสักโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ที่ 56/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควยคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านตามาย-ไร่ยายตุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่องแต่งแตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเสาธงอลูมิเนียม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดิือนของพนักงานส่นตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครึ่งปีแรก (ครั้งที่๑)
เรื่องคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2)