คำสั่ง


เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีจ้างพนักงานจ้างคนใหม่) อ่าน : 47 26 มี.ค. 2024
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลือนจริยธรรม อ่าน : 57 19 ม.ค. 2024
คำสั่ง เลขที่ 143/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 6 11 พ.ค. 2023
คำสั่ง ที่ 58/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชกรแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 213 01 มี.ค. 2023
คำสั้ง ที่ 57/2566 เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ รักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 191 01 มี.ค. 2023
เรื่องแต่งตั้้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อ่าน : 193 01 มี.ค. 2023
เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน : 191 16 ก.พ. 2023
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่าน : 180 03 ก.พ. 2023
คำสั่ง ที่393/2565 เรื่องแต่งตัั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 138 05 ต.ค. 2022
ที่ 376/2565 เรื่อง การโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อ่าน : 142 30 ก.ย. 2022
คำสั่งที่ 205/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 5 27 มิ.ย. 2022
คำสั่งที่ 204/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 4 27 มิ.ย. 2022
ที่ 159/2565 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1 ) อ่าน : 245 10 พ.ค. 2022
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา อ่าน : 178 07 มี.ค. 2022
ที่ 47/2565 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 332 07 ก.พ. 2022
ที่ 44/2565 เรื่องแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 293 07 ก.พ. 2022
เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 298 04 ก.พ. 2022
เรื่องแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 329 02 ก.พ. 2022
ที่ 2/2565 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ และพนังานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่าน : 232 04 ม.ค. 2022
ที่ 3/2565 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 294 04 ม.ค. 2022
ที่ 135/2564 เรื่องปรับปรุงการมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่าน : 240 05 ส.ค. 2021
ที่ 136/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 243 05 ส.ค. 2021
ที่ 137/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง อ่าน : 253 05 ส.ค. 2021
ที่ 138/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง อ่าน : 249 05 ส.ค. 2021
ที่ 139/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน : 258 05 ส.ค. 2021
ที่ 140/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 231 05 ส.ค. 2021
ที่ 141/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 242 05 ส.ค. 2021
ที่ 07/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 251 04 ม.ค. 2021
ที่ 267/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 256 12 ต.ค. 2020
ที่ 268/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 252 12 ต.ค. 2020
ที่ 269/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 263 12 ต.ค. 2020
ที่ 270/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 264 12 ต.ค. 2020
ที่ 271/2563 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน อ่าน : 274 12 ต.ค. 2020
ที่ 272/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง อ่าน : 257 12 ต.ค. 2020
ที่ 273/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 247 12 ต.ค. 2020
ที่ 274/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อ่าน : 239 12 ต.ค. 2020
ที่ 275/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสการสังคม อ่าน : 265 12 ต.ค. 2020
ที่ 276/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน : 257 12 ต.ค. 2020
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ พ.ศ.2564 อ่าน : 264 01 ต.ค. 2020
คำสั่งที่ 64/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุม สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทา ฤทธิ์จรูญ บ้านซับสายออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 319 20 มี.ค. 2019
ที่ 228/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน : 247 09 ต.ค. 2018
ที่ 213/2560 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติรราชการแทน อ่าน : 232 18 ธ.ค. 2017
ที่ 152/2560 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อ่าน : 139 25 ส.ค. 2017
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2) อ่าน : 284 00 0000
ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่าน : 314 00 0000
เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 อ่าน : 292 00 0000
เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 300 00 0000
เรื่องคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 403 00 0000
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดิือนของพนักงานส่นตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครึ่งปีแรก (ครั้งที่๑) อ่าน : 381 00 0000
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 303 00 0000
เรื่องแต่งแตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเสาธงอลูมิเนียม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 301 00 0000
เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 281 00 0000
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อ่าน : 309 00 0000
คำสั่งที่ ที่ 56/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควยคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านตามาย-ไร่ยายตุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 320 00 0000
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 332 00 0000
คำสั่งที่ 61/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายติ๋มบ้านวังจอนสักโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 2199 00 0000
คำสั่งที่ 62/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วยโจ้ บ้านท่าชวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 311 00 0000
คำสั่งที่ 63/2562เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านผู้ช่วยลำดวน - โรงสูบน้ำประปา บ้านโนนสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 336 00 0000
คำสั่งที่ 65/2562 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2(ซอยตะเคียน)บ้านซับสมบูรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 418 00 0000
คำสั่งที่ 66/2562 เรื่องผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางรำไพ-บ้านนายชาตรี บ้านซับน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 315 00 0000
คำสั่งที่ 67/2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลาดุก บ้านวังอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 345 00 0000
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านโป่งเกต - ป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน : 353 00 0000
คำสั่งเลขที่ 243/2562 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 อ่าน : 347 00 0000
คำสั่งที่ 244/2562ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่าน : 316 00 0000
คำสั่ง ที่ 210/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง (ครั้งที่ 2) อ่าน : 519 00 0000
ที่ 228/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน : 285 00 0000
ที่ 313/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 309 00 0000
ที่ 15/2561 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน อ่าน : 285 00 0000
ที่ 5/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อ่าน : 310 00 0000
ที่ 447/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อ่าน : 359 00 0000
ที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม อ่าน : 333 00 0000
ที่ 314/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อ่าน : 346 00 0000
ที่ 31/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อ่าน : 346 00 0000