โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"      </div>
		<script>
		$(document).ready(function() {
			$('#imageGallery').lightSlider({
				gallery:true,
				item:1,
				loop:true,
				thumbItem:9,
				slideMargin:0,
				enableDrag: false,
				currentPagerPosition:'left',
				onSliderLoad: function(el) {
					el.lightGallery({
						selector: '#imageGallery .lslide'
					});
				}  
			}); 
		 });
		</script>

		
		</div>
	</section>
 </div>

 <!-- Footer -->
 
 <footer id=
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมได้เสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมได้เสียภายใน (IIT)